Word dokument ke komentování

Pracovní verze

Příjmy a výdaje

Příjmy

Nejdůležitějším zdrojem příjmů obcí je rozpočtové určení daní (RUD), které tvořilo 58 % všech příjmů obcí a v součtu 209 miliard Kč.

Rozpočtové určení daní (RUD)

Rozpočtové určení daní redistribuuje vybrané daně mezi obce a kraje. Týká se daně z příjmu fyzických i právnických osob a DPH. Obce obdrží cca 24 % celkových výnosů těchto daní; na podíl jednotlivých obcí má zásadní vliv počet obyvatel. Kraje pak obdrží celkem cca 9 % výnosu těchto daní.

Výdaje

Běžné výdaje (například na platy zaměstnanců) činily 74 % všech výdajů; v součtu šlo o 268 miliard Kč. Menší část tvoří kapitálové výdaje (například investice do nemovitostí nebo infrastruktury), které činily zbylých 26 % výdajů a v součtu 92 miliard Kč.

Bilance rozpočtů

Deficitní rozpočet mělo 1697 z 6254 (27 %) obcí. Průměrný deficit u těchto obcí byl 16 %, mediánový pak 12 %.

Celkový deficit obcí s deficitním financováním byl 11 mld. korun.

Obce v součtu měly přebytek 7,7 %, tedy 28 mld. korun.

Dluh

Nenulový dluh mělo 2641 z 6254 (42 %) obcí a v součtu tento dluh činil 64 miliard Kč. Mezi obcemi s nenulovým dluhem dosahoval dluh v průměru 35 % příjmů (a 38 % průměru příjmů za poslední čtyři roky, tj. 2016-2019).

Rozpočtová odpovědnost

Ministerstvo financí pro monitorování finančního zdraví obcí používá mimo jiné i indikátor rozpočtové odpovědnosti, vypočtený jako podíl dluhu obce k průměrným příjmům obce za poslední 4 roky. Finance obce jsou považovány za problematické, pokud tento poměr přesáhne 60 %.

V roce 2019 tento práh přesáhlo 549 (9 %) obcí.

Rezervy

Mediánová obec měla rezervy odpovídající 72 % svých ročních příjmů; v součtu tyto rezervy činí 208 miliard Kč. Za rezervy považujeme krátkodobý finanční majetek, v němž dominují prostředky na běžných účtech.

Zhruba 34 % těchto rezerv ovšem připadá na Prahu a dalších 12 % připadá na krajská města.

Ve stejný moment ovšem obce měly 49 miliard krátkodobých závazků, k jejichž hrazení mj. hotovost na účtech slouží. Ani zbylé rezervy často nejsou volné peníze; obce je často drží jako prostředky pro předfinancování nebo spolufinancování investičních akcí, které mají být hrazeny z dotací, jejichž časování je často špatně předvídatelné.